Valg i venneforeningen MS Grytøy

Det ble gjennomført følgende enstemmige valg:
Styreleder velges for 2 år.

Leder, 2 år: Dagfinn Gjertsen (gjenvalg)
Styremedlem,1 år: Edvin M Eriksen (ikke på valg)
Styremedlem,1 år: Tormod Windsrygg (ikke på valg)
Styremedlem, 2 år: Kjell Oddvar Bendiksen (gjenvalg)
Styremedlem, 2 år: Bjørn Johnsen ( ny – vara i fjor)

Styremedlem vara, 1 år: Gunnar Daniel Hansen (ikke på valg)
Styremedlem vara, 2 år Ole Hansen (ny)

Revisor, 1 år: Sigbjørn Hansen (gjenvalg)

Valgkomitemedlem, 3 år: Tore Johansen
Valgkomitemedlem, 2 år : Sigbjørn Hansen
Valgkomitemedlem, 1 år: Svenn Samuelsen (leder)

Edvin M Eriksen
ref

Årsmøtereferat 2015

Medlemskap forsideÅrsmøtereferat   2015

Årsmøtet ble gjennomført 01.03.2016 på «rederikontoret» i Samasjøen
Til stede ; styret og 11 betalende medlemmer
Styrets leder Dagfinn Gjertsen ble valgt som ordstyrer.
Styrets sekretær Edvin M Eriksen ble valgt som referent.
Til å underskrive protokoll ble valgt; Svein Nydal og Ole……
Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble godkjent med følgende merknad: Det påpekes en feil i avisannonse vedr. årsmøteinnkalling. Dette må unngås seinere.

Sak 2. Årsberetning
Årsberetningen ble enstemmig godkjent med følgende endring: « Regnskapsfører» erstattes med «regnskapsfører/kasserer».
Sak 3. Regnskap
Regnskapet enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 4. Innkomne saker
1. Forslag fra Svenn Samuelsen « Årsmøtet anmoder styret om å gjennomføre minst to medlemsmøter i året»
Forslaget fikk ikke flertall og ble dermed forkastet.
2. Sertifisering av M/S Grytøy etter alternativ 2 i de nye forskriftene.
Vedtak: Styret tar forslaget fra Svenn Samuelsen til etterretning.
3. Sak fra styret om aktuell dispensasjonssøknader vedr slingrekjøl og rorhylse i stål.
Vedtak: årsmøtet slutter seg enstemmig til at styret vurderer og eventuelt søker Riksantikvaren om dette. Etter behandling av søknad tas dette opp på et medlemsmøte – før styret tar endelig avgjørelse.

Digitaltrykk av MS Grytøy.

Nå har du mulighet å få kjøpt et stort digitaltrykk av MS Grytøy. For kr 1500,- inklusiv paspatur og ramme.

Vi har ca 22 stk så her er først til mølla prinsippet.

Du vil få et år medlemskap i Grytøy Harstad Fergeselskap på kjøpet.

Ta kontakt med styret så ordner vi dette og du vil få et flott digitaltrykk av MS Grytøy som du kan henge på en passende plass hos deg.

Årsberetning 2014

ÅRSBERETNING 2014

Styrets sammensetning har vært:
Dagfinn Gjertsen , styreleder
Tormod Windsrygg, styremedlem
Kjell-Oddvar Bendiksen, styremedlem
Tore Johansen, styremedlem
Edvin M Eriksen, sekretær

Vara:
Eva Øye
Gunnar Daniel Hansen
Valgkomite:
Svenn Samuelsen
Vebjørn Kleiving
Svein Nydal

Regnskapsfører har vært: Vebjørn Kleiving

Revisor: Sigbjørn Hansen
I perioden har det vært avviklet 10 styremøter og ett medlemsmøte. Styret har i alt behandlet 43 protokollførte saker. I løpet av året har styremøter vært gjennomført i lokaler i Samasjøen. Det er gjennomført et betydelig dugnadsarbeid i lokalene.
Styrets arbeid:
M/S Grytøy har i perioden stått på slipp ved Nordnorsk Fartøyvernsenter samtidig som restaureringsarbeidet har blitt gjennomført i samsvar med oppsatte planer.
Våren og sommeren 2014 ble det gjennomført et større lotteri. Premie var en Nordlandsbåt samt 4 digitaltrykk av Eldar larsen. Lotteriet omfattet 2500 lodd a kr 50.- I forbindelse med loddsalget ble det gjennomført samarbeid og «stand» med Festspillene i Nord-Norge , Juksastevnet på Lundenes og matfestivalen i Lødingen. Samtlige lodd ble omsatt og lotteriet ga god inntekt. Jarl A Aspaker har i løpet av året, i samarbeid med styret, laget boka « M/S Grytøy – Historien om Grytlandsferga og Grytøy-Harstad Fergeselskap A/S. « Boka selges nå til inntekt for restaureringsarbeidet.
Vebjørn Kleiving er formelt engasjert som regnskapsfører for venneforeninga. Han disponerer venneforeningas nettbank/kontoer. Alle inn/utbetalinger skal skje etter attestasjon av to av styrets medlemmer – styreleder og sekretær. Fakturaer uten slik attestasjon og anvisning skal ikke betales. Alle transaksjoner som berører lagets kontoer i bank skal kun skje etter attestasjon og anvisning av styreleder og sekretær. Det er laget egne fullmaktsskjema for regnskapsfører, styreleder og sekretær der delegert ansvar/fullmakt framgår. (Styresak 5/2014).
I løpet av året har Venneforeninga ordnet opp i og utbetalt gammel utestående gjeld til to av foreningas initiativtakere. Arbeidet med å ordne opp i slike økonomiske forhold fra Venneforeningas oppstartfase har vært omfattende.
5.april ble det gjennomført ei markering av at det var 60 år siden Grytøy ble overtatt av Grytøy-Harstad Fergeselskap AS.
Venneforeningas Facebook-side har blitt reetablert i løpet av året. Det har vært en gjennomgang av «Årshjul» for aktuelle søknader om støtte. Ansvar for søknader er plassert hos styrets sekretær. I løpet av året er det gjort en avtale med Roy Nikolaisen med tanke på ansvar og kontakt mot Sjøfartsdirektoratet. Sanitetsforeninga på Lundenes har gitt et tilsagn om et tilskudd på kr 10.000.- til utstyr i Grytøy. Sanitetsforeninga følger opp dette når båten er klar. I januar er det innhentet kostnadsberegning for asbestfjerning i maskinrommet. Det er deretter søkt særskilt økonomisk støtte til dette kostnadskrevende arbeidet. I løpet av året har styrets medlemmer gjennomført et betydelig dugnadsarbeid på M/S Grytøy. Det har vært løpende og god kontakt med Nordnorsk fartøyvernsenter
Økonomi:
I perioden er det mottatt kr 1.610.000.- kr i statlig støtte fra Riksantikvaren. Lotteriet ga en brutto inntekt på kr 122.948.- Utgifter ved Lotteriet beløp seg til kr 23.406,50. Med andre ord en netto på nær kr 100.000.- Denne inntekten har medgått til oppgjør av «gammel» gjeld til initiativtakere i Venneforeninga.Til dette er det utbetalt to beløp – totalt kr 258. 636,64. I perioden er det mottatt medlemskontingent kr 8.500.- Overskudd for perioden var kr 43.685,81.
Eiendeler – M/S Grytøy er i balanseregnskapet satt til kr 200.000.-

Harstad 06.03.15

Dagfinn Gjertsen, Kjell-Oddvar Bendiksen, Tore Johansen, Tormod Windsrygg, Edvin M EriksenJulehilsen

Årsberetning 2014

Leder Dagfinn GjertsenJulehilsen cropped-toppbildeHS905255.jpg

Greit årsmøte i venneforeningen Grytøy-Harstad Fergeelskap den 11 mars 2015.

Styret blir det neste år slik:

Leder Dagfinn Gjertsen
Styremedlem Tormod Windsrygg
——–«——— Kjell Odvar Bendiksen
——–«——— Tore Johansen
Sekretær Edvin Eriksen
Varamann Bjørn Johnsen
—–«——– Gunnar Daniel Hansen

Revisor Sigbjørn Hansen

Valgkomite Svenn Samuelsen
—–«——– Vebjørn Kleiving
—–«——– Sigbjørn Hansen

Vi vil komme med hele årsberetningen for 2014 som egen sak senere.

Medlemskap

cropped-grytøymannskap1.pngHåper flest mulig betaler inn kr 200,- til kto4730 1665675 medlemskap i venneforeninga Grytøy Harstad fergeselskap.Vær snill og merk innbetalinga med Navn Mobilnummer og E- postadresse hvis du har. Dette vil gjøre jobben enklere for regnskapsføreren vår.
Hvis du ønsker å gi en pengegave er det flott merk dette med det samme som nevnt ovenfor.