Årsberetning 2014

ÅRSBERETNING 2014

Styrets sammensetning har vært:
Dagfinn Gjertsen , styreleder
Tormod Windsrygg, styremedlem
Kjell-Oddvar Bendiksen, styremedlem
Tore Johansen, styremedlem
Edvin M Eriksen, sekretær

Vara:
Eva Øye
Gunnar Daniel Hansen
Valgkomite:
Svenn Samuelsen
Vebjørn Kleiving
Svein Nydal

Regnskapsfører har vært: Vebjørn Kleiving

Revisor: Sigbjørn Hansen
I perioden har det vært avviklet 10 styremøter og ett medlemsmøte. Styret har i alt behandlet 43 protokollførte saker. I løpet av året har styremøter vært gjennomført i lokaler i Samasjøen. Det er gjennomført et betydelig dugnadsarbeid i lokalene.
Styrets arbeid:
M/S Grytøy har i perioden stått på slipp ved Nordnorsk Fartøyvernsenter samtidig som restaureringsarbeidet har blitt gjennomført i samsvar med oppsatte planer.
Våren og sommeren 2014 ble det gjennomført et større lotteri. Premie var en Nordlandsbåt samt 4 digitaltrykk av Eldar larsen. Lotteriet omfattet 2500 lodd a kr 50.- I forbindelse med loddsalget ble det gjennomført samarbeid og «stand» med Festspillene i Nord-Norge , Juksastevnet på Lundenes og matfestivalen i Lødingen. Samtlige lodd ble omsatt og lotteriet ga god inntekt. Jarl A Aspaker har i løpet av året, i samarbeid med styret, laget boka « M/S Grytøy – Historien om Grytlandsferga og Grytøy-Harstad Fergeselskap A/S. « Boka selges nå til inntekt for restaureringsarbeidet.
Vebjørn Kleiving er formelt engasjert som regnskapsfører for venneforeninga. Han disponerer venneforeningas nettbank/kontoer. Alle inn/utbetalinger skal skje etter attestasjon av to av styrets medlemmer – styreleder og sekretær. Fakturaer uten slik attestasjon og anvisning skal ikke betales. Alle transaksjoner som berører lagets kontoer i bank skal kun skje etter attestasjon og anvisning av styreleder og sekretær. Det er laget egne fullmaktsskjema for regnskapsfører, styreleder og sekretær der delegert ansvar/fullmakt framgår. (Styresak 5/2014).
I løpet av året har Venneforeninga ordnet opp i og utbetalt gammel utestående gjeld til to av foreningas initiativtakere. Arbeidet med å ordne opp i slike økonomiske forhold fra Venneforeningas oppstartfase har vært omfattende.
5.april ble det gjennomført ei markering av at det var 60 år siden Grytøy ble overtatt av Grytøy-Harstad Fergeselskap AS.
Venneforeningas Facebook-side har blitt reetablert i løpet av året. Det har vært en gjennomgang av «Årshjul» for aktuelle søknader om støtte. Ansvar for søknader er plassert hos styrets sekretær. I løpet av året er det gjort en avtale med Roy Nikolaisen med tanke på ansvar og kontakt mot Sjøfartsdirektoratet. Sanitetsforeninga på Lundenes har gitt et tilsagn om et tilskudd på kr 10.000.- til utstyr i Grytøy. Sanitetsforeninga følger opp dette når båten er klar. I januar er det innhentet kostnadsberegning for asbestfjerning i maskinrommet. Det er deretter søkt særskilt økonomisk støtte til dette kostnadskrevende arbeidet. I løpet av året har styrets medlemmer gjennomført et betydelig dugnadsarbeid på M/S Grytøy. Det har vært løpende og god kontakt med Nordnorsk fartøyvernsenter
Økonomi:
I perioden er det mottatt kr 1.610.000.- kr i statlig støtte fra Riksantikvaren. Lotteriet ga en brutto inntekt på kr 122.948.- Utgifter ved Lotteriet beløp seg til kr 23.406,50. Med andre ord en netto på nær kr 100.000.- Denne inntekten har medgått til oppgjør av «gammel» gjeld til initiativtakere i Venneforeninga.Til dette er det utbetalt to beløp – totalt kr 258. 636,64. I perioden er det mottatt medlemskontingent kr 8.500.- Overskudd for perioden var kr 43.685,81.
Eiendeler – M/S Grytøy er i balanseregnskapet satt til kr 200.000.-

Harstad 06.03.15

Dagfinn Gjertsen, Kjell-Oddvar Bendiksen, Tore Johansen, Tormod Windsrygg, Edvin M EriksenJulehilsen