Styreleder har ordet.

24.03.21

Status og oppdatering. Jeg starter med den gode nyheten – Vi har fått svar fra Troms – og Finnmark Fylkeskommune, som har bevilget 2,2 millioner til MS Grytøy. Dette er prioritert til prosjekter som bidrar til at båten kan bli «Sjøklar» etter riksantikvarens definisjon av begrepet. noe som tilsier at båten skal kunne sjøsettes og gå for egen maskin til nærmeste kai. Dette slik at den kan komme av slipp og vi unngår å båndlegge slipp hos NNFA, med de kostnader slik slippsetting medfører. Tildeling av midlene er delvis begrunnet i den store dugnadsinnsatsen som har vært i foreningen. Så all honnør til våre aktive medlemmer og dugnadsgjengen. Vi håper at flere melder seg til å bidra når været blir litt bedre. Vi ønsker også å engasjere «dugnadshelger» for de av oss som ikke har mulighet til å delta på dagtid. Deler av Styret og vår maritime prosjektgruppe hadde i dag møte med NNFA og vår nye Prosjektleder Jan Åge Sørlie, i disse pandemitider foregikk møtet på Teams. Vi har påbegynt planlegging og prioritering av oppgaver slik at vi skal få til en best mulig fremdrift i prosjektet og kan få MS Grytøy tilbake på sjøen. status pr nå, er at NNFA er godt i gang med brannhemming av maskinrom, og vår nye prosjektleder melder fra når det er klart for ny dugnadsinnsats på dette området. Når vi kommer over påske og det er avklart hvilke restriksjoner som gjelder vil vi komme tilbake med innkalling til årsmøte. Dersom noen har saker å melde til årsmøtet kan disse sendes styret på post@grytlandsferga.no

Årsmøte 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

VENNEFORENINGA GRYTØY-HARSTAD FERGESELSKAP

Det innkalles herved til årsmøte fredag 22 mars kl 18.00. Sted: HMC bygget Hagan.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og registrering av stemmeberettigete.

2. Valg av sekretær, to til tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.

3.. Årsberetning

4. Regnskap og revisjonsberetning.

  • Regnskapsrapport for 2018 (ikke revidert) finner du her
  • Revisjonsberetning

5. Valg

6. Historikk og redegjørelse ved styreleder.

7. Innkomne forslag.

  • Eksklusjonsforslag finner du her. Forslagstiller Vebjørn Kleiving
  • Endringsforslag på vedtektene finner du her. Forslagstiller Terje Flaaten-Stokkan. Det som er merket med rødt utgår, gult er ny tekst.

8. Fastsettelse av kontingent

Forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Epost: post@grytlandsferga.no

Styret

Dugnad

Det er nå behov for litt dugnadsinnsats utover våren og mot sommern

i første omgang skal de bordene som ikke er skiftet ut langs siden skrapes ren for maling og oljes. venneforeningen ber derfor medlemmer (både nåværende og nye, gamle som unge) om å melde seg, det legges opp til dugnad både hverdag og helg.

de av dere som ønsker og være med oss på dette kan gi beskjed til Dagfinn Gjertsen på telefon 418 06 919.

PS: ta med godt humør og gode historier.

Medlemsmøte

testVenneforeningen Grytøy Harstad Fergeselskap inviterer medlemmer og ikke medlemmer til ett hyggelig Medlems møte i våre lokaler i Samasjøen, Onsdag 27 april KL 1900 Orientering om fremdriften av MS Grytøy. Salg av kaffe og vafler.Vi håper mange har anledning til å møte.

Valg i venneforeningen MS Grytøy

Det ble gjennomført følgende enstemmige valg:
Styreleder velges for 2 år.

Leder, 2 år: Dagfinn Gjertsen (gjenvalg)
Styremedlem,1 år: Edvin M Eriksen (ikke på valg)
Styremedlem,1 år: Tormod Windsrygg (ikke på valg)
Styremedlem, 2 år: Kjell Oddvar Bendiksen (gjenvalg)
Styremedlem, 2 år: Bjørn Johnsen ( ny – vara i fjor)

Styremedlem vara, 1 år: Gunnar Daniel Hansen (ikke på valg)
Styremedlem vara, 2 år Ole Hansen (ny)

Revisor, 1 år: Sigbjørn Hansen (gjenvalg)

Valgkomitemedlem, 3 år: Tore Johansen
Valgkomitemedlem, 2 år : Sigbjørn Hansen
Valgkomitemedlem, 1 år: Svenn Samuelsen (leder)

Edvin M Eriksen
ref

Årsmøtereferat 2015

Medlemskap forsideÅrsmøtereferat   2015

Årsmøtet ble gjennomført 01.03.2016 på «rederikontoret» i Samasjøen
Til stede ; styret og 11 betalende medlemmer
Styrets leder Dagfinn Gjertsen ble valgt som ordstyrer.
Styrets sekretær Edvin M Eriksen ble valgt som referent.
Til å underskrive protokoll ble valgt; Svein Nydal og Ole……
Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble godkjent med følgende merknad: Det påpekes en feil i avisannonse vedr. årsmøteinnkalling. Dette må unngås seinere.

Sak 2. Årsberetning
Årsberetningen ble enstemmig godkjent med følgende endring: « Regnskapsfører» erstattes med «regnskapsfører/kasserer».
Sak 3. Regnskap
Regnskapet enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 4. Innkomne saker
1. Forslag fra Svenn Samuelsen « Årsmøtet anmoder styret om å gjennomføre minst to medlemsmøter i året»
Forslaget fikk ikke flertall og ble dermed forkastet.
2. Sertifisering av M/S Grytøy etter alternativ 2 i de nye forskriftene.
Vedtak: Styret tar forslaget fra Svenn Samuelsen til etterretning.
3. Sak fra styret om aktuell dispensasjonssøknader vedr slingrekjøl og rorhylse i stål.
Vedtak: årsmøtet slutter seg enstemmig til at styret vurderer og eventuelt søker Riksantikvaren om dette. Etter behandling av søknad tas dette opp på et medlemsmøte – før styret tar endelig avgjørelse.

Digitaltrykk av MS Grytøy.

Nå har du mulighet å få kjøpt et stort digitaltrykk av MS Grytøy. For kr 1500,- inklusiv paspatur og ramme.

Vi har ca 22 stk så her er først til mølla prinsippet.

Du vil få et år medlemskap i Grytøy Harstad Fergeselskap på kjøpet.

Ta kontakt med styret så ordner vi dette og du vil få et flott digitaltrykk av MS Grytøy som du kan henge på en passende plass hos deg.