Årsmøtereferat 2015

Medlemskap forsideÅrsmøtereferat   2015

Årsmøtet ble gjennomført 01.03.2016 på «rederikontoret» i Samasjøen
Til stede ; styret og 11 betalende medlemmer
Styrets leder Dagfinn Gjertsen ble valgt som ordstyrer.
Styrets sekretær Edvin M Eriksen ble valgt som referent.
Til å underskrive protokoll ble valgt; Svein Nydal og Ole……
Sak 1. Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble godkjent med følgende merknad: Det påpekes en feil i avisannonse vedr. årsmøteinnkalling. Dette må unngås seinere.

Sak 2. Årsberetning
Årsberetningen ble enstemmig godkjent med følgende endring: « Regnskapsfører» erstattes med «regnskapsfører/kasserer».
Sak 3. Regnskap
Regnskapet enstemmig godkjent uten merknader.

Sak 4. Innkomne saker
1. Forslag fra Svenn Samuelsen « Årsmøtet anmoder styret om å gjennomføre minst to medlemsmøter i året»
Forslaget fikk ikke flertall og ble dermed forkastet.
2. Sertifisering av M/S Grytøy etter alternativ 2 i de nye forskriftene.
Vedtak: Styret tar forslaget fra Svenn Samuelsen til etterretning.
3. Sak fra styret om aktuell dispensasjonssøknader vedr slingrekjøl og rorhylse i stål.
Vedtak: årsmøtet slutter seg enstemmig til at styret vurderer og eventuelt søker Riksantikvaren om dette. Etter behandling av søknad tas dette opp på et medlemsmøte – før styret tar endelig avgjørelse.